Izrada dokumentacije kvalitete u skladu s HRN EN ISO 9001

Kontakt Povratak

IZRADA DOKUMENTACIJE KVALITETE

Infooprema sudjeluje u realizaciji projekata izgradnje sustava upravljanja kvalitetom (SUK) za srednje i male tvrtke

u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001, napose

u fazi dokumentiranja postojećeg SUK

i pripremi izvještaja i dokumentacije potrebne za donošenje zaključka o stanju SUK, odnosno

za stvaranje polazne osnove za poboljšanje postojećeg ili uvođenje novog SUK,

utvrđivanja problema kvalitete i upravljanja kvalitetom, te

pripreme djelatnika za prihvaćanje projekta ISO 9001 i

uvid o znanjima o zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 i

upravljanju sustavom kvalitete u skladu s tom normom.
 

ANALIZA SADAŠNJEG STANJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Infooprema ima razrađenu metodologiju za snimku postojećeg stanja sustava upravljanje kvalitetom. Njen doprinos je posebno značajan u dokumentiranju uspostavljenih radnih i poslovnih procesa.

Priprema dokumentiranja procesa obuhvaća

- formiranje (zajedničkog) tima za analizu i dokumentiranje procesa

- razmatranje misije poduzeća

- utvrđivanje misije poduzeća (sastavljanje izjave o misiji)

- utvrđivanje misije i glavnih zadaća tima

- razmatranje ciljeva i opsega projekta ISO 9001.

Dokumentiranje procesa slijedi nakon utvrđivanja ulaza i izlaza procesa, a obuhvaća izradu dokumentacije (opisa) procesa, analizu procesa, utvrđivanje glavnih indikatora učinka, praćenje odvijanje procesa i izradu ocjene stanja procesa, te potrebnih korekcija (prijedlozi za poboljšanje postojećih procesa i uvođenje novih indikatora za praćenje učinkovitosti i djelotvornosti procesa).

Utvrđivanje ulaza procesa obuhvaća popis i opis ulaza u svaki proces, popis dobavljača, utvrđivanje zahtjeva dobavljača i mjera potrebnih za njihovo ispunjenje, kontrolu postupka kvalifikacije dobavljača i provedbu postupka kvalifikacije dobavljača.

Utvrđivanje izlaza procesa obuhvaća popis i opis izlaza u svaki proces, popis i razvrstavanje (internih i eksternih) korisnika, utvrđivanje zahtjeva korisnika i mjera potrebnih za njihovo ispunjenje, te korekcije ciljnih tržišnih skupina.

Analiza procesa pak obuhvaća sljedeće korake:

- definicija proizvoda

- utvrđivanje mjesta i načina razmatranja potreba i zahtjeva korisnika

- utvrđivanje vlasnika procesa

- analiza trajanja i/ili životnog ciklusa procesa

- analiza tijeka rada

- analiza troškova kvalitete.

Infooprema dokumentira svaki navedeni korak, te se naručitelju isporučuje sljedeća dokumentacija:

- izjava o misiji poduzeća

- projektni zadatak (u kojem su precizno utvrđeni ciljevi, svrha i opseg projekta ISO 9001)

- opis ulaza i izlaza procesa

- ažurirana lista dobavljača

- lista zahtjeva dobavljača

- ciljevi kvalitete

- popunjeni obrasci za kvalifikaciju dobavljača

- lista vanjskih i unutarnjih korisnika

- lista zahtjeva korisnika

- prijedlog nove ili izmjena i dopuna postojećih dokumentiranih postupaka

- ostali prikupljeni podaci o procesu

- prijedlog zaključne ocjene stanja procesa

- opis proizvoda i usluga

- popis točaka razmatranja potreba i zahtjeva korisnika

- popis vlasnika procesa

- prijedlozi i preporuke za poboljšanje procesa (eliminiranje suvišnih koraka)

- prijedlog poboljšanja tijeka rada

- prijedlozi, preporuke i smjernice za smanjenje troškova kvalitete.